هاست لینوکس

هاست لینوکس 50 مگابایت

✦ فضای هاست = 50 مگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 1 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = 1 عدد
✦ تعداد ایمیل = 1 عدد
✦ تعداد ساب‌دامین = 1 عدد
✦ تعداد پارک‌دامین = 1 عدد
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس 100 مگابایت

✦ فضای هاست = 100 مگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 2 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = 2 عدد
✦ تعداد ایمیل = 2 عدد
✦ تعداد ساب‌دامین = 2 عدد
✦ تعداد پارک‌دامین = 2 عدد
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس 200 مگابایت

✦ فضای هاست = 200 مگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 4 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = 4 عدد
✦ تعداد ایمیل = 4 عدد
✦ تعداد ساب‌دامین = 4 عدد
✦ تعداد پارک‌دامین = 4 عدد
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس 300 مگابایت

✦ فضای هاست = 300 مگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 6 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = 6 عدد
✦ تعداد ایمیل = 6 عدد
✦ تعداد ساب‌دامین = 6 عدد
✦ تعداد پارک‌دامین = 6 عدد
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس 500 مگابایت

✦ فضای هاست = 500 مگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = 10 عدد
✦ تعداد ایمیل = 10 عدد
✦ تعداد ساب‌دامین = 10 عدد
✦ تعداد پارک‌دامین = 10 عدد
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس 1 گیگابایت

✦ فضای هاست = 1 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس 2 گیگابایت

✦ فضای هاست = 2 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس 3 گیگابایت

✦ فضای هاست = 3 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 60 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس 5 گیگابایت

✦ فضای هاست = 5 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه