هاست لینوکس ویژه آلمان (GW)

هاست لینوکس ویژه 200 مگابایت

✦ فضای هاست = 200 مگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = 4 عدد
✦ تعداد ایمیل = 4 عدد
✦ تعداد ساب‌دامین = 4 عدد
✦ تعداد پارک‌دامین = 4 عدد
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس ویژه 500 مگابایت

✦ فضای هاست = 500 مگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 25 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = 10 عدد
✦ تعداد ایمیل = 10 عدد
✦ تعداد ساب‌دامین = 10 عدد
✦ تعداد پارک‌دامین = 10 عدد
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس ویژه 1 گیگابایت

✦ فضای هاست = 1 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس ویژه 2 گیگابایت

✦ فضای هاست = 2 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس ویژه 5 گیگابایت

✦ فضای هاست = 5 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 250 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس ویژه 10 گیگابایت

✦ فضای هاست = 10 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 500 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس ویژه 15 گیگابایت

✦ فضای هاست = 15 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 750 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه

هاست لینوکس ویژه 20 گیگابایت

✦ فضای هاست = 20 گیگابایت
✦ ترافیک ماهانه = 1000 گیگابایت
✦ تعداد دیتابیس = نامحدود
✦ تعداد ایمیل = نامحدود
✦ تعداد ساب‌دامین = نامحدود
✦ تعداد پارک‌دامین = نامحدود
✦ بکاپ‌گیری = روزانه، هفتگی، ماهانه